Zisti, ako marketingovo zmýšľať a prestaň sa opičiť po ostatných

1 500 000

645 029,-

30 444 203 300

7800 €


Spoznaj minimalistickú cestu Dushido, zameranú na spokojný život a prácu online freelancera

Dusan Tatransky watching you
Dusan Tatransky watching you

Gamifikuj svoju prácu, zarábaj online a buď slobodný

Daj si tabletku

Pred pár rokmi som sa vydal na cestu freelancera. A dnes ti chcem ukázať, že by si to zvládol aj ty.


© Dušan Tatranský | Osobná značka
© Dušan Tatranský | Osobná značka

Je Mark Zuckerberg tvoj priateľ?


© KIRA WIDJAJA

Nezodpovedné posolstvo pre váš alko-brand

Zodpovedné posolstvo


Ako čo najefektívnejšie zvýšiť návštevnosť vašej webstránky v počiatočnom štádiu.

Ako v krátkom čase vytvoriť hodnotný obsah, ktorý by nasmeroval užívateľov na vašu produktovú stránku?

Blog, ebook, infografika či webinár

Dušan Tatranský

Dušan Tatranský je vyštudovaný marketér, zakladateľ WTF Factory a Freelancer. Báda a loví vo vodách Osobnej Značky a Digitálnej Stratégie. A berie to osobne.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store